Yoga i Bawb logo

Mynegai i'r Safle:

 


ENGLISH

Polisiau

Polisi Amgylcheddol

Fel cyflogwr a thrwy'r gwasanaethau a ddarperir, mae yoga i bawb yn cydnabod ei gallu i ddylanwadu a rheoli'i effeithiau ar yr amgylchedd.

Bydd yoga i bawb yn ymdrechu'n barhaus i leihau effaith ei gweithgareddau ar yr amgylchedd, lle bo hynny'n bosibl.

Bydd yoga i bawb yn anelu at hybu ymwybyddiaeth amgylcheddol ymhlith staff, gwirfoddolwyr, cleientiaid a mudiadau cyd-weithredol.

Bydd yoga i bawb yn anelu at ddarparu amgylchedd iach a diogel i'w staff a gwirfoddolwyr, ac yn sicrhau y bydd ei Pholisi Iechyd a Diogelwch yn parchu materion amgylcheddol.

Felly bydd yoga i bawb yn anelu at:-

gadw at holl ddeddfwriaethau amgylcheddol perthnasol
ymddwyn yn gyfrifol wrth ddefnyddio dwr ac ynni
annog staff, gwirfoddolwyr a chleientiaid i gerdded, seiclo, rhannu ceir a defnyddio trafnidiaeth cyhoeddus wrth fynychu ein gwasanaethau, yn hytrach na defnyddio ceir preifat bob yn un
ail-ddefnyddio neu ail-gylchu deunyddiau, lle bo hynny'n bosibl
leihau y defnydd o adnoddau anadnewyddadwy, lle bo hynny'n bosibl
gostwng maint y gwastraff a gynhyrchir
defnyddio'r cynnyrch lleiaf amgylcheddol niweidiol
ystyried goblygiadau amgylcheddol unrhyw brosiectau yr ymgymerir â hwy yn y dyfodol

Er mwyn sicrhau ymlyniaeth gyn lwyred â phosibl bydd yoga i bawb yn:

arolygu cydymffurfiaeth â'r polisi hwn gan gywiro unrhyw ddiffygion
arolygu'r polisi yn achlysurol gan ystyried unrhyw newidiadau mewn deddfwriaeth amgylcheddol neu yng ngweithgarwch yoga i bawb. Adolygir y polisi yn rheolaidd bob dwy flyneddLlofnodwyd:____________________________Dyddiad:___________
Cadair:.....................

Dyddiad yr adolygiad nesaf:____________________________


Polisi Cyfleoedd Cyfartal Yoga i Bawb


1. Datganiad Bwriad

1.1 Mae yoga i bawb wedi ymrwymo'n llwyr i egwyddorion cydraddoldeb cyfle. Mae'n gyfrifol am sicrhau na fydd ymgeisydd am swydd, gweithiwr, aelod na gwirfoddolwr yn derbyn triniaeth lai ffafriol ar sail oedran, lliw, hil, anabledd, tarddiad ethnig, rhyw, statws rieniol neu briodasol, cenedligrwydd, crefydd, credo, statws cymdeithasol neu dueddfryd rhywiol nag unrhyw un arall.
1.2 Bydd yoga i bawb yn sicrhau mynediad agored i bawb sy'n dymuno cyfranogi mewn ymarfer yoga, ac y cânt eu trin yn deg.
1.3 Mae'r polisi hwn yn ardystiedig gan grwp ymddiriedolwyr yoga i bawb.


2. Amcan

2.1 Mae yoga i bawb yn cydnabod bodolaeth anghydraddoldeb mewn cymdeithas a hefyd yn y sector Hamdden a Chwaraeon a allai leihau cyfleoedd i gyfranogi'n hollol gyflawn a chyfartal mewn ymarfer yoga o bob math.
2.2 Mae yoga i bawb yn hybu cynhwysiad a bydd yn cymryd camau i atal anffafriaeth neu unrhyw driniaeth arall annheg o'i weithwyr, aelodau, wirfoddolwyr neu gyfranogwyr.


3. Mathau o anffafriaeth

Dyma'r gwahanol fathau o anffafriaeth:

3.1 Anffafriaeth uniongyrchol - mae hyn yn golygu trin rhywrai yn llai ffafriol nag y byddai rhywun yn trin eraill oherwydd rhesymau sy'n gysylltiedig â'u hamgylchiadau personol megis rhyw, hil, anabledd, tueddfryd rhywiol, crefydd, credo neu unrhyw reswm annerbyniol arall.
3.2 Anffafriaeth anuniongyrchol - sy'n digwydd pan osodir disgwyliad neu amod
cyffredinol yn gydradd ar bawb ac na ellir ei gyfiawnhau, sydd yn ei dro yn cael effaith niweidiol ac anghymesur ar nifer arwyddocaol o bobl mewn grwp arbennig.
3.3 Bydd penderfyniadau a wneir gan yoga i bawb ynglŷn ag unigolyn yn unol â deddfwriaeth berthnasol ac yn angenrheidiol i gymwysterau allweddol y gwaith mewn llaw.

4. Aflonyddwch

Mae aflonyddu yn golygu unrhyw fath o ymddygiad annerbyniol sy'n tarfu ar urddas pobl neu sy'n creu naws fygythiol, elyniaethus, ddiraddiol, fychanol neu ymosodol.

4.1 Mae yoga i bawb yn ymrwymedig i sicrhau y gall ei weithwyr, aelodau, wirfoddolwyr a'i athrawon arfer eu gweithgareddau mewn amgylchedd sy'n rhydd o aflonyddwch neu fygythiad.
4.2 Mae yoga i bawb yn cyfrif unrhyw fath o aflonyddwch (fel y'i disgrifiwyd eisoes) ac anffafriaeth fel camymddygiad difrifol a bydd unrhyw weithiwr, aelod neu wirfoddolwr yoga i bawb sy'n anffafrio neu'n aflonyddu rhywrai yn agored i dderbyn camau disgyblaethol priodol.


5. Annhegwch

Bydd sefyllfa o annhegwch yn codi pan fo rhywun yn cael ei drin yn llai ffafriol nag eraill am ddefnyddio gweithdrefn gwyno'r mudiad, neu yn ymarfer eu hawliau cyfreithiol, neu am gefnogi cyd-weithwyr sydd wedi gwneud hynny. Bydd yoga i bawb yn llwyr gefnogi ac amddiffyn y sawl sy'n ymarfer ei hawliau cyfreithiol ac/neu sy'n cefnogi rhywun sydd wedi gwneud hynny.


6. Gweithrediad

6.1 Bydd pwyllgor ymddiriedolwyr yoga i bawb yn sicrhau bod bodolaeth y polisi hwn yn wybyddus ac wedi'i ddeall gan holl weithwyr, aelodau, gwirfoddolwyr a chyfranogwyr yoga i bawb, a bod copi ohono ar gael i holl weithwyr, aelodau a gwirfoddolwyr sy'n aelodau o'r Cylch Yoga Prydeinig (British Wheel of Yoga).
6.2 Mae'n ddyletswydd ar weithwyr, aelodau a gwirfoddolwyr i barchu, gweithredu'n unol a thrwy hynny gefnogi a hybu ysbryd a bwriadau'r polisi hwn.
6.3 Bydd yoga i bawb yn gweithredu i sicrhau tegwch yn y broses gyflogi.
6.4 Ni ddifreintir unrhyw ymgeisydd swydd oherwydd gofynion neu amodau dianghenraid at gyflawni'r swydd neu sy'n cyfateb ag anffafriaeth annheg.
6.5 Cyhyd ag y bo'n bosibl, bydd hyfforddiant amrywiaeth a chydraddoldeb ar gael i'r holl weithwyr a gwirfoddolwyr gyda chydweithrediad yr athrawon hynny sy'n aelodau.
6.6 Cadair pwyllgor yr ymddiriedolwyr sydd â'r cyfrifoldeb pennaf dros y modd y gweithredir y Polisi Cyfleoedd Cyfartal.


7. Camau Cadarnhaol

Bydd yoga i bawb yn cymryd camau cadarnhaol i fynd i'r afael ag unrhyw dangynrychiolaeth yn ei aelodaeth, ei weithlu, ei gyrff cynrychiadol neu rai sy'n dymuno cymryd rhan yn ymarfer yoga.


8. Monitro a Gwerthuso

Bydd yoga i bawb yn gosod sustemau monitro ac yn barhaol fesur effeithiolrwydd y polisi, yr ymarferiadau, y gweithdrefnau, y gweithrediadau a'r broses recriwtio a dethol gweithwyr a gwirfoddolwyr, gan hysbysu eu heffaith i'w gweithwyr , gwirfoddolwyr ac aelodau.Cod arferion teg i athrawon yoga i bawb

Mae'r cod arferion teg hwn yn diffinio arfer da i athrawon yoga i bawb gan ystyried hawliau, cydberthynas a chyfrifoldebau fel gwerthoedd creiddiol.

Hawliau
• i hybu a pharchu hawliau, urddas a gwerth pob bod dynol

Cydberthynas
• i ddatblygu perthynas broffesiynol gyda myfyrwyr yn seiliedig ar ddidwylledd, onestrwydd, cydymddiriedaeth a pharch

Cyfrifoldebau Personol
• i ymddwyn a dangos ymarweddiad personol addas bob amser
i fod yn deg, onest ac ystyriol gyda phob myfyriwr

Safonau Proffesiynol
• i gynnal safon uchel o fedrusrwydd drwy gymwysterau ac ymrwymiad i broses barhaus o hyfforddiant gan sicrhau arfer diogel a chywir

Dylai athrawon gydymffurfio gydag egwyddorion arfer da a theg fel a ganlyn:

• parchu hawl, urddas a gwerth yr unigolyn gan drin pob un yn gyfartal â'r llall o fewn cyd-destun yoga

• gosod lles a diogelwch y myfyriwr uwchlaw datblygiad yr ymarfer. Dylent ymlynu wrth holl ganllawiau'r Cylch Yoga Prydeinig a dal yswiriant addas

• datblygu perthynas weithiol addas gyda myfyrwyr (yn enwedig plant a phobl ifanc) yn seiliedig ar gydymddiriedaeth a pharch. Ni ddylai athrawon ddylanwadu mewn modd fyddai'n ennill ffafr neu fudd personol.

• annog a chyfarwyddo myfyrwyr i gymryd cyfrifoldeb dros eu hymddygiad a'u hymarfer hwy eu hunain

• cynnal cymwysterau dysgu cydnabyddedig Corff Llywodraethol Y Cylch Yoga Prydeinig

• sicrhau bod y gweithgareddau a hyrwyddir ganddynt yn addas i oed, aeddfedrwydd, profiad a gallu'r unigolyn

• egluro i fyfyrwyr o'r dechrau'n deg (ac os yw'n addas gyda'u rhieni) beth yn union a ddisgwylir ohonynt a beth y maent hwythau, yn eu tro, i ddisgwyl oddi wrth yr athro/athrawes

• cydweithredu yn llwyr gydag arbenigwyr eraill (e.e. athrawon eraill, meddygon, ag ati) er lles y myfyriwr

• hybu agweddau cadarnhaol yoga bob amser (e.e. nad oes elfen gystadleuol iddo) ac i fyth gydoddef ymddygiad gormesol neu unrhyw dor-rheol arall

• arddangos safonau uchel o ymddygiad ac ymddangosiad bob amser


Mabwysiadwyd Mawrth 2007

Arwyddwyd..........................................Cadair

Dyddiad..........................................................
Mae'r cyfieithiad hwn o ddogfen sy'n seiliedig ar Bolisi Tegwch Y Cylch Yoga Prydeinig a ddyfeisiwyd gyda chymorth cyrff chwaraeon proffesiynol gan gynnwys Sport England, Sportcoach UK, Central Council for Physical Recreation, The Football Association, English Lacrosse Association, The Child Protection Sport Unit of the NSPCC. Cyfieithwyd Awst 2012.POLISI DIOGELU DATA

Mae yoga i bawb yn anelu at lwyr gyflawni ei ymrwymiadau i Ddeddf Diogelu Data 1998 (Y Ddeddf). Neilltuwyd y cyfrifoldeb o gydymffurfio â'r Ddeddf i'r Cydgysylltydd Prosiect.

Rhaid i yoga i bawb gasglu a defnyddio gwybodaeth am y bobl y mae'n cyd-weithio â hwy i weithredu'n effeithiol. Gall hyn gynnwys aelodau o'r cyhoedd, cyn-weithwyr, gweithwyr presennol, darpar weithwyr, cleientiaid, cwsmeriaid a chyflenwyr. Rhaid trin y wybodaeth bersonol a gesglir mewn modd diogel yn ôl gofynion Y Ddeddf, sut bynnag ddull a ddefnyddir i'w gasglu, ei gofnodi, neu ei ddefnyddio, a ph'un ai cofnod ydyw ar bapur neu ar gyfrifiadur neu ar ffurf unrhyw sustem gofnodi arall.

Mae yoga i bawb yn cyfrif ymdriniaeth gyfreithlon a diogel o wybodaeth bersonol yn bwysig iawn i'w weithdrefnau llwyddiannus, ac yn fodd i gynnal hyder rhyngddo â mudiadau a busnesau eraill.

Mae gwybodaeth bersonol yn golygu data personol a gedwir mewn sustemau ffeilio perthnasol o gofnodion llaw a chyfrifiadurol. Rhaid i'r wybodaeth hon fod yn gywir a chael ei diweddaru fel y bo angen, ac mae gan weithwyr, gwirfoddolwyr, y rhai sy'n ymgeisio am swyddi a chyn-weithwyr yr hawl i gael gafael ar y wybodaeth a gedwir amdanynt.

Cedwir gwybodaeth am unigolion cyhyd â bod ei angen. Ni fydd y mudiad yn cadw gwybodaeth nad sydd moi angen
Datgelir data yn unig pan fo hynny'n ofyniad cyfreithiol, neu os yw gwrthrych y data wedi rhoi ei g/chaniatâd penodol i hynny
Ni ryddheir unrhyw ddata am gwsmeriaid neu gleientiaid
Bydd yoga i bawb yn enwi'r sustemau ffeilio perthnasol hynny a fydd yn dod o dan ofynion Y Ddeddf
Bydd gweithwyr yn cael eu hysbysu os bydd sustem monitro neu arolygu yn cael ei osod mewn lle - bydd y fath sustem bob amser yn gyfatebol
Bydd cofnodion absenoldeb yn cael eu cadw ar wahân i gofnodion salwch a damweiniau
Ni chaniateir mynediad i ddata personol (sustemau cofnodi â llaw neu gyfrifiadurol) heb ganiatâd
Rhaid i weithwyr drin pob data yn gyfrinachol yn ôl gofynion eu Telerau ac Amodau Cyflogaeth


Mynediad i Wybodaeth am Weithwyr

Dull Gweithredu

Gall gweithwyr gael gafael ar yr holl wybodaeth amdanynt hwy eu hunain a gedwir dan Y Ddeddf. Mae'n ofynnol yn ôl Y Ddeddf i yoga i bawb i ymateb o fewn 40 diwrnod i geisiadau am fynediad i wybodaeth bersonol
Rhydd Y Ddeddf hawl i unigolion gael mynediad i wybodaeth amdanynt hwy eu hunain o fewn ysbeidiau rhesymol. Dylai'r gweithwyr ddarllen y wybodaeth yma yn ofalus a hysbysu'r Cydgysylltydd Prosiect gyn gynted ag y bo modd os credant fod unrhyw wybodaeth amdanynt yn anghywir neu'n anwireddus, neu os ydynt yn anfodlon gyda'r wybodaeth mewn unrhyw fodd
Pan fo anghytundeb rhwng gweithiwr ac yoga i bawb ynglyn â'r wybodaeth amdano, dylid cyfeirio'r mater i Weithdrefn Gwyno ffurfiol yoga i bawb
Mae gan weithwyr yr hawl i wybod tarddiad y wybodaeth a sut y bydd yn cael ei ddefnyddio, gan gynnwys os bydd yn cael ei rannu â thrydydd parti fel swyddfa'r rhestr gyflogi
Bydd gwybodaeth yn cael ei ddefnyddio yn unig at y pwrpas y'i casglwyd
Bydd ffeiliau llaw sy'n cynnwys gwybodaeth am weithwyr a chleientiaid yn cael eu cadw dan glo mewn cwpwrdd diogel bob amser
Mae'r drefn sydd a wnelo â gwybodaeth a gedwir ar gyfrifiadur hefyd yn gymwys i wybodaeth a gedwir mewn sustemau cofnodion llaw


Diogelwch cyfrifiadurol

Mae cywirdeb sustem gyfrifiadurol yoga i bawb yn cael ei gyfrif yn ganolog i'w llwyddiant.Ystyrir unrhyw gamau angenrheidiol yn ôl gofynion polisi i sicrhau bod holl agweddau'r sustem wedi'i hamddiffyn yn llwyr
Dylid cadw cluniaduron allan o'r golwg a than glo mewn cwpwrdd diogel
Ni dylid cadw cronfeydd data ar ddisgiau neu unrhyw fath o ddyfeisiadau cronni gwybodaeth symudol

Dull Gweithredu

Cyfrifoldeb y Cydgysylltydd Prosiect yw diogelwch cyfrifiadurol cyffredinol. Mae athrawon a gweithwyr yn gyfrifol am ddiogelwch o fewn eu terfynau hwythau
Bydd copïau o Bolisi Diogelwch Cyfrifiadurol yn cael eu dosbarthu i weithwyr yn eu cyflwyniad gwaith a byddant yn derbyn cyfarwyddiadau ar ddulliau gweithredu diogel
Bydd hyfforddiant cyfrifiadurol ar bob lefel yn ategu pwysigrwydd diogelwch
Ni ddylid defnyddio gwybodaeth sydd ar gadw at ddiben gwahanol i'r hyn y'i cofnodwyd
Mae'n bosibl y bydd e-byst a dderbynnir yn cael eu monitro a'u sganio rhag firysau cyn iddynt gael eu rhyddhau i'r derbynnydd
Rhaid i weithwyr sydd â mynediad i ddata personol, bob amser ystyried darpariaethau'r Ddeddf ac ymatal rhag datgelu unrhyw wybodaeth i rai heb awdurdod


Rhaid defnyddio cyfrineiriau bob amser a'u newid yn gyson. Ni ddylai gweithwyr ddewis cyfrineiriau amlwg. Dylid cadw cyfrineiriau yn gyfrinachol. Ni ddylai gweithwyr ddatgelu eu cyfrineiriau i aelodau eraill o'r staff nag i unrhyw berson arall tu allan i'r mudiad
Cyfrifoldeb y derbynnydd yw cadwraeth ddiogel o gryno ddisgiau a DFDau o ffynonellau allanol. Rhaid cadw cryno ddisgiau a DFDau a gynhyrchwyd yn fewnol mewn man diogel
Mae camddefnydd o gyfrifiaduron yoga i bawb yn ystod oriau gwaith yn achos disgyblaeth ddifrifol
Nid yw'r rhestr hon yn holl gynhwysfawr. Gall amgylchiadau amrywiol o gamddefnyddio'r sustem gyfrifiadurol gael eu trin fel achosion o gamymddygiad difrifol
Gall rheolwyr osod technegau rheoli cyfrinachol ac amddiffyniadau mewn lle, mewn ymgynghoriad ag archwilwyr arbenigol
Bydd pob achos o dor-diogelwch cyfrifiadurol yn cael ei gyfeirio at y Cydgysylltydd Prosiect. Mewn achos posibl o dramgwydd troseddol bydd y Cydgysylltydd Prosiect yn ymgynghori â'r Ymddiriedolwyr cyn ystyried cysylltu â'r heddlu
Mabwysiadwyd Mai 2009


Arwyddwyd gan Gadair yr Ymddiriedolwyr....................................................................


Dyddiad adolygu...............................................................................................................Polisi Iechyd a Diogelwch

1.0 AMCAN:
Mae'r holl athrawon sy'n gweithio i yoga i bawb yn rhwym wrth Ddeddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1974 a Rheoliadau Iechyd a Diogelwch 1992. Argymhelliad yw'r ganllaw hon i diwtoriaid a staff, ac mae'n datgan y cyfrifoldebau elfennol sydd gan diwtoriaid tuag at yoga i bawb a myfyrwyr.

2.0 MYNEGAI:
1.0 Amcan
2.0 Mynegai
3.0 Polisi yoga i bawb
4.0 Oblygiadau Cytundebol
5.0 Canolfannau Chwaraeon / Addysg Oedolion / Cymuned ag ati

3.0 Polisi yoga i bawb:

Cyhyd ag y mae'n ymarferol bosibl, polisi yoga i bawb yw gwneud ei holl athrawon yn ymwybodol o'u cyfrifoldebau wrth gynnal dosbarthiadau yoga.

Mae gan gyflogwyr ddyletswydd cyfreithiol i wneud yn siwr bod eu cyflogedigion yn ymwybodol o reoliadau iechyd a diogelwch sy'n ymwneud â'u man gwaith. Hyd yn oed os ydych yn gontractwr, yn hytrach nag yn berson cyflogedig, mae'r cyfrifoldeb pennaf yn gorwedd gyda pherchennog / landlord yr adeilad, ond mae gan bawb gyfrifoldeb am ddiogelwch.

Mae grŵp ymddiriedol yoga i bawb yn gyfrifol am benodi a gosod strwythur gyfundrefnol parthed iechyd a diogelwch. Os digwydd unrhyw ddamwain mewn dosbarthiadau a gynhelir gan athro / athrawes yoga i bawb, rhaid hysbysu yn y ddull briodol, gydlynydd yoga i bawb a darparu copi o'r adroddiad i'r awdurdod sy'n gweinyddu'r adeilad drwy swyddog gweinyddol / diogelwch y lle y cynhelir y dosbarth (e.e. Awdurdod Addysg Leol, Canolfan Chwaraeon) . Os digwydd damwain yn eich dosbarth a'ch bod yn ansicr o'r broses cofnodi cysylltwch â chydlynydd yoga i bawb os gwelwch yn dda. Bydd cydlynydd prosiect yoga i bawb yn cynghori athrawon ar ddatblygiad iechyd a diogelwch ac yn cadw ystadegau perthnasol ar ddamweiniau. Hefyd, bydd yn cadw mewn cysylltiad gydag asiantaethau allanol sy'n ymwneud â iechyd a diogelwch a'u heffaith ar athrawon.

-1-
4.0 Oblygiadau Cytundebol:

4.1 Bydd disgwyl i'r tiwtor ymgyfarwyddo â rhagofalon iechyd a diogelwch yr adeiladau a holl ymarferiadau diogel gweithgareddau yn y dosbarth. Aelodaeth
athrawon o'r Cylch Yoga Prydeinig yw eich unig yswiriant mewn nifer o ganolfannau'r Awdurdod Addysg Lleol. Mae'n ddyletswydd ar diwtoriaid i sicrhau bod myfyrwyr wedi'i cynghori sut i wisgo'n addas, ac yn ymarfer ar wyneb sefydlog, di-lithr. Mae'n ddyletswydd hefyd wrth ddefnyddio offer / cyfarpar / dodrefn i gymedroli ystumiau, i sicrhau eu bod yn addas i'w pwrpas, yn sefydlog ac mewn cyflwr da. Mewn achos o osodiadau wedi'u difrodi neu wedi'u torri a allai effeithio ar ymarfer diogel, mae'r tiwtor yn gyfrifol am adrodd yn ôl i gydlynydd prosiect yoga i bawb yn ogystal ag i'r Awdurdod Addysg Lleol / Pennaeth y Ganolfan / Rheolwr.

4.2 Mae gan yoga i bawb ddyletswydd i gynghori a chynorthwyo ei holl athrawon yoga i wneud archwiliad diogelwch ar yr adeiladau a'r cyfleusterau ble y cynhelir eu dosbarthiadau.5.0 Canolfannau Chwaraeon / Addysg i Oedolion / Cymunedol ag ati

Mae'n debygol bydd angen gwybodaeth benodol berthnasol i'r lleoliad ar diwtoriaid pan fyddant yn defnyddio Canolfannau Chwaraeon / Addysg i Oedolion / Cymunedol ag ati, ond dylai holl diwtoriaid ymgyfarwyddo â'r rheoliadau sy'n ymwneud â'r canlynol:

rheoliadau parcio
allanfeydd tân / ymarferiadau tân: ~ larymau a chasglfannau
holl reolau diogelwch perthnasol a threfniadau priodol i'r adeiladau ac unrhyw reoliadau statudol
hysbysu'r person a benodwyd yn gyfrifol am ddiogelwch am unrhyw amgylchiadau neu weithgareddau anniogel
parchu unrhyw drefniadau diogelwch angenrheidiol a defnyddio'n gywir yr offer sydd ar gael
peidio ag ymyrryd neu gamddefnyddio unrhyw beth a ddarperir i ddiogelu iechyd a diogelwch
gwybod am unrhyw un sydd â chyflwr meddygol neu bersonol a fedrai effeithio ar ymarfer diogel
gofalu bod gwybodaeth am ddiogelwch ar gael
sicrhau eich bod yn ymwybodol o drefniadau diogelwch sy'n addas i anghenion y dosbarth
bod yn ymwybodol o leoliadau y ffonnau brys agosaf
bod yn ymwybodol o'r drefn adrodd yn ôl am ddamweiniau a lleoliad y llyfr cofnodi damweiniau
bod yn ymwybodol o enw(au) unrhyw berson(au) â chymwyster Cymorth Cyntaf a'i leoliad(au) yn yr adeilad


-2-
Noder, mae holl athrawon yoga i bawb wedi'u achredu gan Gorff Llywodraethol y Cylch Yoga Prydeinig, trwyddo y derbyniant eu hyswiriant sydd ynghlwm wrth eu gofynion iechyd a diogelwch. Felly, dylai pob athro / athrawes gyfeirio at weithdrefn ED18 sydd yn ymwneud â myfyrwyr achrededig y Cylch Yoga Prydeinig.


Yn ogystal â hyn, dylai athrawon gyfeirio at weithdrefn ED19 y Cylch Yoga Prydeinig gan dalu sylw arbennig i ddiogelwch ac ymarfer sydd a wnelo â yoga.
Mae copi o hwn, ynghŷd â dogfen Polisi Iechyd a Diogelwch yoga i bawb i'w canfod yn y pecyn gwybodaeth a gyflwynir i holl athrawon yoga i bawb.


Er mwyn sicrhau ymlyniaeth gyn lwyred â phosibl bydd yoga i bawb yn:

arolygu cydymffurfiaeth â'r polisi hwn gan gywiro unrhyw ddiffygion

arolygu'r polisi yn achlysurol gan ystyried unrhyw newidiadau mewn deddfwriaeth perthnasol neu yng ngweithgarwch yoga i bawb. Adolygir y polisi yn rheolaidd bob dwy flynedd


Derbyniwyd Medi 2007


Llofnodwyd:________________________________________Dyddiad____________

Dyddiad yr adolygiad nesaf:___________________________

-3-
FFURFLEN COFNODI DIGWYDDIAD

Mae'r ffurflen hon mewn pum rhan a dylid llenwi pob rhan cyhyd ag y mae'n rhesymol bosibl. Dylid anfon yr adroddiad yn ddi-oed at:-

Cydlynydd Prosiect yoga i bawb

Rhan 1 Ynglŷn â'r person oedd yn gysylltiedig â'r digwyddiad:

Enw:..................................................................................................................... Cyfeiriad:..............................................................................................................
..............................................................................................................................
Rhif Ffôn:.............................................................................................................
Aelod o'r Cylch Yoga Prydeinig: Ydyw / Nac Ydyw
Rhif Aelodaeth:....................................................................................................

Rhan 2 Ynglŷn â'r person sy'n llenwi'r ffurflen, os yn wahanol i'r uchod:

Enw:..................................................................................................................... Cyfeiriad:..............................................................................................................
..............................................................................................................................
Rhif Ffôn:.............................................................................................................
Aelod o'r Cylch Yoga Prydeinig: Ydyw / Nac Ydyw
Rhif Aelodaeth:....................................................................................................
Llofnod:................................................................................................................

Rhan 3 Ynglŷn ag unrhyw dystion i'r digwyddiad:

Enw:.....................................................................................................................
Cyfeiriad:.........................
.................................................................................
Rhif Ffôn:.............................................................................................................
Aelod o'r Cylch Yoga Prydeinig: Ydyw / Nac Ydyw
Rhif Aelodaeth:....................................................................................................
Llofnod:................................................................................................................


Enw:.....................................................................................................................
Cyfeiriad:..............................................................................................................
..............................................................................................................................
Rhif Ffôn:.............................................................................................................
Aelod o'r Cylch Yoga Prydeinig: Ydyw / Nac Ydyw
Rhif Aelodaeth:....................................................................................................
Llofnod:................................................................................................................


-4-
FFURFLEN COFNODI DIGWYDDIAD (parhad)

Rhan 4 Ynglŷn â'r digwyddiad:

(a) Pryd y digwyddodd.........................................Dyddiad...........................
(b) Lleoliad y digwyddiad

Rhan 5
(i) Datganwch sut digwyddodd y digwyddiad, yn FANWL
(ii) Rhowch y rheswm os yw'n bosibl
(iii) Datganwch os oedd unrhyw anaf personol a beth ydoedd
(iv) A roddwyd triniaeth gan berson Cymorth Cyntaf cymwysiedig?
(v) A gludwyd y person i'r ysbyty? Os do noder enw'r ysbyty ac os derbyniwyd y claf yno.

Dychweler at: Cydlynydd Prosiect yoga i bawbAt ddefnydd swyddfa yn unig:
Rhif Cyfeirnod..........................................................Dyddiad..........................................
Cofnodwyd...................................................................................

Dyddiad Digwyddiad Adroddiad Ffurflen Dychwelwyd
..........................................................................................................................................
-5-

Oriel luniau