Yoga i Bawb logo

Mynegai i'r Safle:

 


ENGLISH

Gweithio gyda ni – Yn y gymuned

Mae Yoga i Bawb yn gweithio gyda sefydliadau sydd â diddordeb mewn gweld yoga ar gael i'w grwp clientau fel dull o gefnogaeth a hunan-ofal. Gyda chymorth athro cymwysiedig da gellir addasu yoga yn ôl galluoedd amrywiol. Mae Yoga i Bawb wedi gweithio gyda phobl â phroblemau meddwl, gofalwyr, yr henoed, menywod beichiog a phobl sydd wedi dioddef trais yn y cartref. Ar hyn o bryd rydym yn datblygu prosiectau gyda phobl sy'n gwella ar ôl bod yn gaeth i sylweddau. Gall prosiectau gynnwys cychwyn dosbarthiadau yn ôl gofynion grŵp arbennig neu gynnig i bobl fynychu'r dosbarthiadau sy'n bodoli'n barod.

Ariannu
Ambell waith gall Yoga i Bawb godi arian er mwyn cynnig dosbarthiadau i wahanol grwpiau. Weithiau gall y sefydliadau eu hunain gyllido'r cyrsiau yn rhannol neu'n gyfan, neu gyfuniad o'r ddau. Os oes diddordeb gyda chi i weithio gyda Yoga i Bawb er mwyn cynnig yoga i'ch cyd-weithwyr, cysylltwch â Chydlynydd y Prosiect, Rachel Lilley 01970 625024 [email:rachelyoga01@btinternet.com].

Mae prosiectau Yoga i Bawb yn cynnwys:

Age Cymru - teithio i Ganolfannau Dydd i gynnig sesiynnau yoga wrth eistedd i lawr.
Grŵp Gofalwyr Y Groes Goch Brydeinig - sicrhaodd Yoga i Bawb arian Ewropeaidd i redeg cwrs o 30 dosbarth am ddim i'r gofalwyr
Mind Aberystwyth - sicrhaodd Yoga i Bawb arian Ewropeaidd i gynnig dosbarthiadau i bobl ag anhwylderau meddwl
Cyswllt Ceredigion Contact - cynllun i sicrhau defnyddwyr y grŵp i fynychu dosbarthiadau yoga lleol.
Cymorth i Fenywod – cwrs yoga arbenigol o fewn Cymorth i Fenywod.
Hyfforddiant Ceredigion – trwy weithio ar gynllun i gynnig yoga o fewn pecyn ail-hyfforddi ar gyfer y rhai sydd wedi bod yn ddi-waith am amser hir
Rhoserchan – cwrs mewnol ar gyfer y preswylwyr

Oriel luniau